Συνδεθείτε και Κατεβάστε

Αναβαθμίστε τις εφαρμογές σας χρησιμοποιώντας για όνομα χρήστη το ΑΦΜ της επιχείρησής σας. Ο κωδικός σας θα αναγράφετε πάνω στο ετήσιο συμβόλαιο που έχετε συνάψει με τη Semantic και θα έχει ισχύ μέχρι τη λήξη του.

Λίστα Ενημέρωσης

Εισάγετε το email σας για να εγγραφείτε στη λίστα ενημέρωσης της Semantic.
Επωφεληθείτε των εποχιακών μας προσφορών και ενημερωθείτε για τις νέες μας εφαρμογές.

Λογαριασμοί Τραπεζών.

ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5242-014252-349
IBAN GR85 0172 2420 0052 4201 4252 349
EUROBANK 0026.0231.08.0200644969
IBAN GR18 0260 2310 0000 8020 0644 969
ΕΘΝΙΚΗ 325/796799-30
IBAN GR2401 103250000032579679930
ALPHA 537-002101-006654
IBAN GR94 0140 5370 5370 0210 1006 654

Σύνδεση Συνεργάτη

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΚΔΟΣΕΩΝ

Version 6.4.01 | 1 Νοέμβριος 2014

* Η επιλογή "Ορατές Κινήσεων Προέλευσης Είδους" διατηρείται (τοπικά) μετά το κλείσιμο του παραθύρου παραστατικών αγορών/πωλήσεων (χώρια για αγορές και χώρια για πωλήσεις).

* Αποκαταστάθηκε (στην έκδοση ΒΕ) η εμφάνιση της στήλης "Ποσότητα" στις λίστες Τιμών Αγορών (F7) και Τιμών Πωλήσεων (F8).

* Στη προεπισκόπηση εκτπύπωσης (windows) η μετακίνηση σε επόμενη/προηγούμενη σελίδα γίνεται πλέον και με PageDown/PageUp όπως και με Ctrl+Right/Ctrl+Left

* Τροποποιήθηκε ο υπολογισμός τιμών κόστους, ώστε να συμπεριλαμβάνονται και τα πιστωτικά εκπτώσεων.

* Προστέθηκε στο σχεδιασμό εκτυπώσεων, η δυνατότητα περάσματος παραμέτρων (?) στις εντολές εκτέλεσης αρχείων (exe, bat) που ορίζονται στον τομέα ~e. Οι παράμετροι πρέπει να βρίσκονται ανάμεσα σε {}. π.χ. 'c:\test.bat {?1}'

* Προσθήκες στα Scripts:
- Υποστηρίζεται η κλήση συναρτήσεων από DLL.
- Υποστηρίζονται επιπλέον τα units: CheckLst, Mask, Dialogs, ExtDlgs, Menus, Printers και uRS232.
- Προστέθηκε η ιδιότητα "Βιβλιοθήκες" στον ορισμό του script. Όταν είναι επιλεγμένη, φορτώνονται αυτόματα όλες οι βιβλιοθήκες (units), αλλιώς πρέπει να δηλώνονται στο uses.
- Προστέθηκε η ιδιότητα "Παραμονή" στον ορισμό του script κατά την εκκίνηση της εφαρμογής και του script κατά το άνοιγμα φόρμας. Όταν είναι επιλεγμένη, το script παραμένει στη μνήμη και μετά την εκτέλεσή του, μέχρι το κλείσιμο της εφαρμογής ή της φόρμας αντίστοιχα.
- Προστέθηκε η δυνατότητα ορισμού διαδικασίας, η οποία εκτελείται πριν το ξεφόρτωμα του script από τη μνήμη. Η διαδικασία πρέπει να οριστεί ως procedure ScriptFinalization; και έχει νόημα όταν το script παραμένει στη μνήμη και κατά το κλείσιμο πρέπει να εκτελεστούν κάποιες λειτουργίες τερματισμού του script.

Version 6.4.02 | 1 Νοέμβριος 2014

* Προστέθηκε στις τοπικές παραμέτρους αγορών/πωλήσεων η επιλογή:
"Επιλογή ID Κίνησης Προέλευσης ακόμα κι αν η Διαθέσιμη Ποσότητα είναι Μηδέν".

Version 6.4.03 | 1 Νοέμβριος 2014

* Προσθήκες στα φίλτρα εύρεσης των φορμών "Είδος", "Συναλλασόμενος" και "Λογαριασμός Γ.Λ.": - Στον ορισμό των φίλτρων προστέθηκε η ιδιότητα "Προεπιλογή", η οποία όταν έχει τιμή 1 καθορίζει ότι το φίλτρο θα χρησιμοποιείται κατά την εμφάνιση λίστας εγγραφών (με F5) όταν το πλαίσιο εύρεσης δεν είναι κενό. Το προεπιλεγμένο φίλτρο εμφανίζεται τσεκαρισμένο στο μενού φίλτρων (Alt+F5). - Μετά την πληκτρολόγηση στο πλαίσιο εύρεσης, η εμφάνιση λίστας εγγραφών γίνεται πλέον και με το πλήκτρο ENTER (όπως και με το F5).   * Προστέθηκαν στα Scripts οι παρακάτω μέθοδοι του TBaseWindow, που αφορούν το κεντρικό grid του παραθύρου (π.χ. στα παραστατικά αγορών/πωλήσεων είναι το grid με τις αναλυτικές γραμμές).

function ActiveColumnFieldName: string; function GetColumnFieldValue(sFieldName: string): variant; procedure SetColumnFieldValue(sFieldName: string; v: variant);

Version 6.4.04 | 1 Νοέμβριος 2014

* Προστέθηκαν στις Τοπικές Παραμέτρους Επικοινωνίας με Ζυγαριά, οι ρυθμίσεις σειριακής: Δεδομένα (bits), Ισοτιμία και Stop bits. Επίσης προστέθηκε η επιλογή "Ακατέργαστα Δεδομένα", με την οποία ενεργοποιείται η δυνατότητα
ανάκτησης των δεδομένων, όπως λαμβάνονται από τη σειριακή, σε script (στην περίπτωση αυτή δεν λειτουργεί το ενσωματωμένο πρωτόκολλο ανάγνωσης).

* Προστέθηκε στα Scripts η συνάρτηση GetCommRawData η οποία επιστρέφει τα δεδομένα που στέλνει η ζυγαριά, ως αλφαριθμητικό.

Version 6.5.01 | 1 Νοέμβριος 2014

* Προστέθηκε η δυνατότητα ορισμού του χρώματος φόντου των παραθύρων (μενού "Παράθυρο"), το οποίο εμφανίζεται με διαβάθμιση (επιλεκτικά). Επίσης μαζί με το χρώμα φόντου μπορούμε να ορίσουμε και το χρώμα φόντου στους τίτλους των στηλών των πινάκων. Οι παραπάνω ρυθμίσεις χρωμάτων αποθηκεύονται ανά χρήστη.  

* Προστέθηκε στον ορισμό των Scripts, η επιλογή του τρόπου προσθήκης των διαδικασιών εξυπηρέτησης συμβάντων (σε σχέση με αυτά που ήδη υπάρχουν), ο οποίος μπορεί να είναι με "Αντικατάσταση Παλιών" ή "Προσθήκη στην Αρχή" ή "Προσθήκη στο Τέλος".  

* Στο παράθυρο προεπισκόπησης εκτύπωσης από DOS λειτουργεί πλέον η μετακκίνηση πάνω/κάτω κατά μια γραμμή με το ροδάκι του ποντικιού.  

* Προστέθηκαν πεδία στη ΒΔ που αφορούν το ηλεκτρονικό κατάστημα (eShop).

Version 6.2.03 | 12 Οκτώβριος 2014

* Προστέθηκε 2η Έκπτωση (% και αξία) στις αναλυτικές γραμμές των παραστατικών αγορών πωλήσεων.
Η αξία της 2ης έκπτωση υπολογίζεται επί της αρχικής αξίας αφού πρώτα αφαιρεθεί η αξία της 1ης έκπτωσης. Όταν σε μια γραμμή υπάρχει 2η έκπτωση, δεν επιτρέπεται η πληκτρολόγηση στα πεδία "Καθαρή Αξία", "Αξία ΦΠΑ" και "Τελική Αξία" της συγκεκριμένης γραμμής.
Επίσης δεν επιτρέπεται επιπλέον έκπτωση (επί του πληρωτέου) όταν υπάρχει 2η έκπτωση τουλάχιστον σε μια αναλυτική γραμμή. Η κίνηση που προέρχεται από αναλυτική γραμμή με δύο εκπτώσεις, περιέχει την συνολική έκπτωση.

Version 6.2.04 | 12 Οκτώβριος 2014

* Προστέθηκε στις τοπικές παραμέτρους (καρτέλα "Διάφορα") η επιλογή "Υποδιαστολή πάντα κόμμα (αριθμητ.πληκ/λόγιο)" με την οποία ορίζουμε ότι κατά την πληκτρολόγηση αριθμητικών τιμών, το πλήκτρο υποδιαστολής του αριθμητικού πληκτρολογίου θα εισάγει πάντα κόμμα (,) ανεξάρτητα από τη ενεργή γλώσσα (Ελληνικά, Αγγλικά).

Η παραπάνω ρύθμιση δεν έχει αποτέλεσμα στα παράθυρα: SQL Explorer, Scripts, Σχεδίασης Εκτυπώσεων και σε εκείνα στα οποία ορίζουμε τύπους υπολογισμού, δηλαδή:

Σειρές Παραστατικών Αγορών/Πωλήσεων/Εξόδων, Έξοδα Αγορών/Πωλήσεων, Μήτρες Παραστ.Εξόδων, Μήτρες Άρθρων, Ορισμός Κρατήσεων.  

* Προστέθηκε στο παράθυρο "Κινήσεις Προέλευσης Είδους" (που εμφανίζεται με Alt+F7 από την καταχώρηση γραμμών παραστατικών αγορών/πωλήσεων), το πεδίο "ID Κίνησης" με το οποίο μπορούμε να εμφανίσουμε μια συγκεκριμένη κίνηση είδους.
Αν το είδος της κίνησης είναι διαφορετικό από το επιλεγμένο είδος τότε επιλέγεται αυτόματα το είδος που υπάρχει στη συγκεκριμένη κίνηση. Σημείωση!! Αν η κίνηση (με βάση το ID) δεν μπορεί να αποτελέσει κίνηση προέλευση είδους τότε δεν εμφανίζεται καθόλου.

Version 6.2.05 | 12 Οκτώβριος 2014

* Προστέθηκε στην επεξεργασία δεδομένων από σειριακό barcode, η δυνατότητα εισαγωγής των πλήκτρων CTRL, ALT, SHIFT, μαζί με το πάτημα κάποιου άλλου πλήκτρου.
Η εισαγωγή γίνεται όπως και οι μη εκτυπώσιμοι χαρακτήρες {#} με τη διαφορά ότι αντί # χρησιμοποιούμε τα σύμβολα ^ για CTRL, % για ALT, $ για SHIFT (το # αν υπάρχει παραλείπεται).
Μπορούμε επίσης να χρησιμοποιήσουμε και συνδυασμούς αυτών.
π.χ. {%118}   σημαίνει ALT+F7 {^$118}  σημαίνει CTRL+SHIFT+F7 Στην περίπτωση που ο χαρακτήρας είναι εκτυπώσιμος, τότε εισάγουμε τον κωδικό ASCII.  

* Η τοπική παράμετρος "Υποδιαστολή πάντα κόμμα (αριθμητ.πληκ/λόγιο)" που προστέθηκε στην προηγούμενη έκδοση, είναι πλέον ενεργοποιημένη από προεπιλογή.

Version 6.3.01 | 12 Οκτώβριος 2014

* Τροποποιήθηκε η γραμμή εργαλείων στο παράθυρο προεπισκόπησης εκτύπωσης από windows, ώστε να μπορούμε να ορίσουμε συγκεκριμένο εύρος σελίδων (από-έως) που θα εκτυπωθούν. Επίσης μπορούμε να μεταβούμε σε συγκεκριμένη σελίδα, δίνοντας τον αριθμό σελίδας στο πλαίσιο που προστέθηκε ανάμεσα στα πλήκτρα πλοήγησης.

* Αλλαγές στη δημιουργία της αναφοράς (SpeedPencil Engine):
- Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το χαρακτήρα αστεράκι (*) στη δήλωση του ~r (~r* ή ~r-*), αντί συγκεκριμένου αριθμού, οπότε το πλήθος εγγραφών ανά σελίδα υπολογίζεται αυτόματα ανάλογα με το μέγεθος και τον προσανατολισμό της σελίδας (ή τον αριθμό γραμμών που ορίζεται ως ύψος σελίδας σε DOS).
- Όταν η επόμενη εγγραφή (~r) ή τα υποσύνολα (~u) δε χωρούν ολόκληρα στην τρέχουσα σελίδα, τότε εμφανίζονται στην επόμενη σελίδα, αφού πρώτα η τρέχουσα συμπληρωθεί με κενές γραμμές.
- Τα υποσύνολα (~u) λειτουργούν πλέον και σε συνδυασμό με πολλές στήλες.
- Αποκαταστάθηκε η σωστή εμφάνιση του συνολικού αριθμού σελίδων (#s).

* Αλλαγές στο SpeedPencil Engine, ΜΗ ΣΥΜΒΑΤΕΣ με προηγούμενες εκδόσεις:
- Το ύψος της γραμμής υπολογίζεται με βάση το μέγεθος της γραμματοσειράς και λαμβάνεται υπόψην κατά τον υπολογισμό του πλήθους εγγραφών ανά σελίδα (όταν δηλώνεται ~r* ή ~r-*).
- Εμφανίζεται η τελευταία κενή γραμμή στα sections
- Ο χώρος που καταλαμβάνει το section ~b αφαιρείται από το χώρο της πρώτης σελίδας.

* Προστέθηκε η δυνατότητα εκτύπωσης σε αρχείο τύπου ιστοσελίδας (.htm), στο οποίο τα δεδομένα των περιοχών ~a, ~r, ~u, ~p και ~t εμφανίζονται σε πίνακα.
Επίσης γίνεται σελιδοποίηση με εμφάνιση των ~h, ~p και ~f σε κάθε σελίδα.
Σημείωση!! Για αλλαγή σελίδας πρέπει να υπάρχει στη σχεδίαση το ^ff.

* Προστέθηκε η παραμέτρος εκτύπωσης "Με Περίγραμμα Κελιών", που αφορά την εκτύπωση σε αρχείο Excel και αρχείο Ιστοσελίδας.

* Προστέθηκε η παραμέτρος εκτύπωσης "Χωρίς Σελιδοποίηση", που αφορά την εκτύπωση σε αρχείο Ιστοσελίδας, με την οποία καταργούνται οι αλλαγές σελίδας και δεν εμφανίζονται οι περιοχές ~p και ~f (δημιουργείται μια ενιαία σελίδα).

* Στην περίπτωση που είναι ενεργοποποιημένη η επιλογή "Χρήση HTML", ο τύπος αρχείου ιστοσελίδας επιλέγεται αυτόματα και παράγεται το ερχείο ApPrint.htm εκτός και αν οριστεί κάποιο άλλο όνομα.

* Το αρχείο Excel που δημιουργείται από εκτύπωση πολλαπλών αναφορών, περιέχει την κάθε αναφορά σε ξεχωριστό φύλλο.

* Διορθώθηκε το πρόβλημα που δημιουργούσε η εκτύπωση του χαρακτήρα NUL (#0).

* Αποκαταστάθηκε η αποθήκευση ρυθμίσεων των ενσωματωμένων εκτυπώσεων (υπήρχε πρόβλημα σε ορισμένες μόνο εγκαταστάσεις).

Version 6.3.02 | 12 Οκτώβριος 2014

* Προστέθηκε ο πίνακας "Επεκτάσεις Πινάκων" στον οποίο μπορούμε να ορίσουμενέα πεδία για τα Είδη (BRANDS) και τα Υποκαταστήματα (BRANCHES). Η εμφάνιση του πίνακα γίνεται από το μενού "Παράμετροι/Πρόσθετα Πεδία".

* Προστέθηκαν στις τοπικές παραμέτρους Αγορών/Πωλήσεων, οι παρακάτω επιλογές που αφορούν την προτεινόμενη τιμή μονάδας στα παραστατικά αγορών:
- Τελευταία Τιμή Μον.Αγοράς (από κινήσεις αγορών του είδους)
- Προτεινόμενη Τιμή Μον.Αγοράς είδους όταν δεν υπάρχουν κινήσεις
- Προτεινόμενη Τιμή Μον.Αγοράς (πάντα από το αρχείο ειδών)
Η δεύτερη επιλογή μπορεί να ισχύει μόνο όταν ισχύει και η πρώτη, ενώ η τρίτη ισχύει σε αντιδιαστολή με τις δύο πρώτες.

* Προστέθηκε 2η Έκπτωση% στις λίστα τιμών από αγορές (F7) και πωλήσεις (F8) που εμφανίζονται από τις αναλυτικές γραμμές αγορών/πωλήσεων. Με την επιλογή από τη λίστα εισάγεται και η δεύτερη έκπτωση στη γραμμή του παραστατικού.
ΠΡΟΣΟΧΗ!! Η δεύτερη έκπτωση δεν λειτουργεί στη φόρμα παραστατικού λιανικής πώλησης.

1 2 » Τελευταία